Accessibilitat

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.grup.com.es/. Els criteris adoptats per aconseguir una major accessibilitat del Web de Grup es basen en les directrius WCAG/WAI establertes pel World Wide Web Consortium (W3C), que és l’organització de caràcter supranacional que es cuida de la supervisió de les tecnologies i l’adopció dels estàndards d’Internet. En aquest sentit, el desenvolupament del Web s’ha basat en el compliment de les Pautes d’accessibilitat per al Contingut a la web de la WCAG 2.1 del W3C-WAI en el seu nivell d’exigència AA. Algunes de les funcionalitats implementades al lloc web https://www.grup.com.es, per permetre una major accessibilitat als seus continguts són:

Les característiques visuals del portal (tipus de lletra, color de font i fons, etc.) es defineixen mitjançant la fulla d’estils perquè l’usuari pugui ajustar el text a les seves preferències.
Les mides de les fonts s’han definit amb unitats relatives perquè pugui ampliar o disminuir la mida de la font des de les opcions del navegador.
Les pàgines tenen una estructura clara tant per a l’usuari que pot veure tot el contingut, com per al que llegeix la informació amb un lector de pantalla, usuaris que desactiven la fulla d’estils, etc. Sota aquest objectiu, s’han definit mitjançant el codi HTML els encapçalaments de secció, les llistes i tots els elements que ajuden a la comprensió general del lloc web.
El codi HTML i CSS emprat s’ajusta a les gramàtiques formals per garantir la correcta visualització dels continguts en diferents navegadors.

La present declaració va ser preparada el 15 d’abril de 2024. El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una auditoria d’accessibilitat duta a terme per l’empresa Estudi ZUK, S.L. el 15/4/2024. Última revisió de la declaració: 15 d’abril de 2024. El resultat de l’auditoria ha estat plenament conforme segons els requisits de les WCAG 2.1 en el seu nivell AA, la qual cosa reflecteix el compliment del nivell d’accessibilitat exigit per la legislació vigent. Poden aportar suggeriments o peticions sobre accessibilitat web al formulari de contacte: https://www.grup.com.es/contacte/.