Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, us informem que les dades personals de totes les persones que puguin guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractats per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades.

El fet de proporcionar dades a través d’aquest lloc web o per correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seus, actuals, exactes i certs.

Així mateix, posem a la seva disposició tota la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres:

Responsable de Tractament

Raul Horacio Vaimberg Grillo
NIF 46142155S
Domicili: C/ Negrevernis, 11, escala A, 1o2o, 08034 Barcelona Email: info@grup.com.es

Finalitat i temps de conservació de les dades

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per gestionar la relació que els uneixen a nosaltres.

Per tant, si s’ha inscrit al nostre newsletter, tractem les seves dades per la gestió de les dades dels destinataris de les comunicacions comercials, newsletter, noticies i esdeveniments, i conservarem les seves dades mentre no revoqui el consentiment i posteriorment, durant el termini que ens exigeixi en cada moment la normativa en vigor, així com mentre es pugui reclamar qualsevol tipus de responsabilitat

Si ens ha enviat algún correu o per qualsevol altra vía ens ha fet alguna consulta, o ha omplert algún formulari web, tractem les seves dades per la gestió de les consultes rebudes i conservearem les seves dades mentre resolguem la consulta i posteriorment, durant el termini que ens exigeixi en cada moment la normativa en vigor, així com mentre es pugui reclamar qualsevol tipus de responsabilitat.

Si les seves dades ens l’ha donat perquè li prestem un servei, tractem les seves dades per gestionar la relació contractual que ens uneix, i conservarem les seves dades mentre estigui vigent el contracte que li uneix a aquesta entitat, i posteriorment durant el termini que ens exigeixi en cada moment la normativa en vigor, així com mentre es pugui reclamar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les dades personals sol·licitades, si n’hi ha, consistiran només en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i respondre a la sol·licitud realitzada pel titular de les mateixes. Aquesta informació serà tractada de manera justa, lícita i transparent en relació amb l’interessat. Així mateix, es recolliran dades personals amb fins explícits i legítims, no sent posteriorment tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i s’actualitzaran sempre que sigui necessari.​

Legitimació pel tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte que li uneix amb aquesta entitat, segons li hem informat al moment de la recollida de dades, o bé el seu consentiment si vostè és un destinatari del nostre newsletter i comunicacions comercials, ens ha enviat alguna consulta, o ens ha donat el seu consentiment per altra finalitat del tractament al moment de la recollida de les seves dades.

En qualsevol cas, és necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant els propis com els dels seus representats, inclosos per via de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei.

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

S’utilitza el servei de Mailchimp per l’enviament de la nostra newsletter, així com es poden utilizar serveis de Google, Microsoft, whatsapp i altres per realitzar les comunicacions, així com per fer videoconferències, en el seu cas. Tots aquests serveis depenen d’empreses que estan o tenen processadors de dades que tracten les mateixes fora de l’EEE, que implica transferència internacional de dades. En aquest cas, ens assegurarem que el tractament compleix amb la normativa en protecció de dades aplicable i que es troben sota l’ampar de les Decisions de la Comissió Europea, com és el tenir clàusules tipus aprovades per la Comissió, és un país declarat segur que compleix amb mesures de seguretat equivalent al tractament dins de l’EEE, té normes corporatives o autoritzacions pertinents de les autoritats de control.

Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si a GRUP estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent al desenvolupament de la relació jurídica que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, www.aepd.es.